Zarządzenie Nr 252/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 252/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 08.11.2010 r.
 
 
w sprawie : oddania w najem lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej.
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 20 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów ,mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 32 , poz. 266 z póź.zm. ) zarządza się co następuje :
 
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w najem na okres 3 lat lokal mieszkalny o pow. 50 m2 zlokalizowany w budynku Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej na dz. ew. nr 382 Pani Beacie Nowak .
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady oddania w najem lokalu mieszkalnego o którym mowa w &.1 zostaną określone w umowie najmu.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Mieszkaniowej i Komunikacji.
 
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
09.11.2010 r.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń