Zarządzenie Nr 232/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 11:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 232/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28.10.2010 r.
 
w sprawie : oddania w najem pomieszczeń usytuowanych w przyziemiach budynku MPR Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20
 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 , poz. 651 z póź. zm.) zarządza się co następuje :
 
&.1.
 
Postanawia się oddać w najem pomieszczenia usytuowane w przyziemiach budynku MPR
w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20 o pow. użytkowej 52,10 m2 oraz komunikację o pow. 24,84 m2 dla lek. med. Anny Kwak - Deja zam. Stary Sącz ul. Daszyńskiego 39 z przeznaczeniem na otworzenie filii NZOZ „ Kardimed” .
Umowa najmu zostaje zawarta na okres 10 lat z mocą obowiązującą od dnia 01.11. 2010 r. do dnia 31.10. 2020 r.
 
&.2.
 
Szczegółowe zasady najmu przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie najmu.
 
&.3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
 
&.4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 listopada 2010 r.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń