Zarządzenie Nr 64/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 10:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 64 /2010
Burmistrza   Starego Sącza
z dnia 28 kwietnia 2010 r
 
 
w sprawie wydzierżawienia placu na płycie Rynku w Starym Sączu.
 
 
                         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r  o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591ze zmianami / zarządzam co następuje;
 
§ 1.
 
1. Wydzierżawiam część płyty Rynku w Starym Sączu – 200 m2 – na ustawienie  stoisk wystawniczych związanych z organizacją Targów Sportowo –  Turystycznych przez Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego z siedzibą w Brzeznej  w dniu 14 sierpnia 2010 r.
 
2.Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 1 zł brutto za 1 m2    zajętej powierzchni.
 
§ 2.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi odrębna umowa .
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji.
 
§ 4 .
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń