Zarządzenie Nr 237/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 09:27
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 09:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 ZARZĄDZENIE Nr 237/10
 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 28 października 2010 r.

 

 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Iwony D. zam. (...).

 
Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 
§ 1

 
Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani Iwony D. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 
§ 2

 
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Iwonie D.

 
§ 3

 
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń