Zarządzenie Nr 142/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-12-2010 | 09:24
data ostatniej modyfikacji:  21-12-2010 | 09:25
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 ZARZĄDZENIE Nr 142/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 21.07.2010 r.
 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana Kazimierza S. zam. (...).

 
Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

 
§ 1

 
Przeznacza się drewno opałowe pochodzące z rozbiórki wiat drewnianych, znajdujące się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starym Sączu w ilości 4 mp. dla Pana Kazimierza S. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

 
§ 2

 
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Kazimierzowi S.

 
§ 3

 
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ

 
mgr Marian Cycoń