Zarządzenie Nr 182/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 12:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 182/2010
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 27.08. 2010 ROKU
 
 
W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:
 
1.        Magdalena Orłowska
2.        Anna Pierzga - Belska
3.        Wiesław Sasak
4.        Ryszard Niejadlik                                              
§2
 
                Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej wyposażenia tj. mienia ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki „SOKÓŁ” , które zostanie oddane w użyczenie dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ada Sari w Starym Sączu.
Stroną przejmującą jest Centrum Kultury i Sztuki im Ada Sari w Starym Sączu.
 
§3
 
                Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 01.09.2010 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń