Zarządzenie Nr 188/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 11:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                          Z A R Z Ą D Z E N I E nr 188/2010           
 
                                  Burmistrza Starego Sącza   z dnia 01.09.2010 r 
                                  w sprawie powołania Komisji Przetargowej .
 
 
                                  Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.19 ust.1 , art.21 ust.1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r ( t.j.Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759)
zarządzam co następuje;
 
 
                                                                               § 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
 
   - zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011 na terenie Gminy Stary Sącz 
 
powołuję Komisję przetargową w następującym składzie ;
 
       1. mgr inż. Paweł Dybiec     - przewodniczący
       2. Kazimierz Nakielski         - członek
       3. mgr Natalia Hutnikiewicz - członek
       4. Maria Dominik                 - członek
 
                                                               § 2.
 
Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
                                                               § 3.
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 27.09.2010 r.
w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                                § 4.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
                                                                § 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz
 
mgr Marian Cycoń