Zarządzenie Nr 144/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 11:23
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 11:43
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

                                          Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 144/2010                                               
 
                                  Burmistrza Starego Sącza   z dnia 27 lipca 2010 r  
 
w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup biletów miesięcznych na rok 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych
i gimnazjum na terenie Gminy Stary Sącz.
 
 
 
                                  Działając na podstawie art.15 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2010 r Nr 113 poz. 759)
 
zarządzam co następuje;
 
 
                                                                 § 1.
 
Udzielam pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół
w Starym Sączu do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup biletów miesięcznych na rok szkolny 2010/2011 dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Stary Sącz .
 
 
                                                               § 2.
 
Pełnomocnictwo obejmuje :
 
A/ Przygotowanie postępowania tj.;
    1. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia,
    2. oszacowanie potrzeb zamawiającego,
    3. przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z kryteriami oceny   
        i warunkami udziału.
B/ Przeprowadzenie postępowania tj. dokonanie wszystkich najistotniejszych czynności
    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ( powołanie Komisji przetargowej,
    ocena ofert , publikacja ogłoszeń itp.) przewidzianych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r –
     Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.759).
C/ Pełnomocnictwo nie obejmuje podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.
     Czynność ta będzie należała do Zamawiającego.
 
                                                               § 3.
 
Wykonanie Zarządzenia zlecam Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej
Szkół w Starym Sączu.
 
                                                                 § 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń