Zarządzenie Nr 21/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 09:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie

Burmistrza Starego Sącza
                                                    Nr 21/2010
z dnia 17 lutego 2010 roku
 
 
w sprawie: wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Zespole Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Starym Sączu
 
 
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadzam instrukcje kancelaryjną dla Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu zgodną z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 ze zm.)
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń