Zarządzenie Nr 113/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 08:07
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 08:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZADZENIE NR 113/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 9 czerwca 2010 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/10 z dnia 31 maja 2010 roku.
 
Na podstawie art. 16 ust 1 Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta RP (tekst jedn. Dz. U. z 29 kwietnia 2010 r. Nr 72 poz. 467)
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
W związku z zaistniałym błędem w pisowni nazwiska członka OKW Nr 1 w Starym Sączu w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 96/10 Burmistrza Starego Sącza z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych wprowadza się następującą zmianę:
W składzie OKW Nr 1 – Stary Sącz - “Dom Kingi” - Klasztor SS Klarysek Lp 8 otrzymuje brzmienie:
8. Król Teresa Stary Sącz KW Kandydat na Prezydenta RP Andrzeja Leppera”.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń