Zarządzenie Nr 96/10

rok 2010

 
data publikacji:  10-12-2010 | 08:02
data ostatniej modyfikacji:  10-12-2010 | 08:03
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZADZENIE NR 96/10

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 maja 2010 roku
 
w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
Na podstawie art. 16 ust 1 Ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta RP (tekst jedn. Dz. U. z 29 kwietnia 2010 r. Nr 72 poz. 467)
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca 2010 roku powołuję na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz 15 (piętnaście) Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
§ 2
 
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacji i Spraw Społecznych.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz
mgr Marian Cycoń