Zarządzenie Nr 211/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-12-2010 | 13:10
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2010 | 13:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 211/2010
         BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 08.10.2010 ROKU
 
      W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół złożony z pracowników Referatu Finansowo – Budżetowego.
 
§2
 
Wyżej wymieniony zespół dokona inwentaryzacji składników majątkowych w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald (stanów) wynikających z ewidencji księgowej następujących składników majątkowych:
a.        udziały pieniężne i rzeczowe wniesione do spółek, akcje i inne długoterminowe papiery
         wartościowe, udzielone pożyczki długoterminowe do konta „030”
b.       środki trwałe trudno dostępne oglądowi oraz grunty do konta „011” - w pierwszej kolejności weryfikowane przez służby techniczne /m.in. merytorycznie odpowiedzialne za prawidłową ewidencję gruntów/ a następnie przeprowadzana jest weryfikacja księgowa 
c.        środki trwałe o niskiej wartości tzw. wyposażenie do konta „013”
d.       księgozbiór do konta „014”
e.        mienie przejęte po zlikwidowanej jednostce tj. MPGK do konta „015”
f.         wartości niematerialne i prawne do konta „020”
g.       należności oraz zobowiązania wobec dostawców i odbiorców do konta „201” i „221”
h.       rozrachunki z Urzędem Skarbowym do konta „225”
i.         długoterminowe należności budżetowe do konta „226”
j.         rozliczenie dochodów i wydatków ze środków funduszy pomocowych do konta „227” i „228” 
k.         rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych do konta „229”
l.          rozrachunki z pracownikami do konta „231”
m.       pozostałe rozrachunki z pracownikami (w tym m.in. zaliczki) do konta „234”
n.        różne pozostałe rozrachunki do konta „240”
o.        należności i zobowiązania z tytułu prefinansowania do konta „257” i „268”
    
Weryfikacja zostanie przeprowadzona na dzień 31.12.2010 roku
 
§3
 
Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 15.01.2011 r i zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń