Zarządzenie Nr 210/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-12-2010 | 13:04
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2010 | 13:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

  ZARZĄDZENIE NR 210/2010

BURMISTRZA STERGO SĄCZA
Z DNIA 08.10.2010 ROKU
 
 
W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:
 
1. Elżbieta Migacz
2. Magdalena Orłowska
 
Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej kosztów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2010 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów. Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.
 
 
1. Jadwiga Szewczyk
2. Agnieszka Cygan
 
Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona weryfikacji technicznej księgozbioru wg stanu na dzień 30.11.2010 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów. Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.
 
 
§2
 
Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 10.01.2011 roku i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
BURMISTRZ

                                                        mgr Marian Cycoń