Zarządzenie Nr 212/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-12-2010 | 12:46
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2010 | 12:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 212/2010

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 08.10.2010 r
 
W sprawie powołania zespołów spisowych
 
 
     Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespoły spisowe w składzie:
 
1. Janina Broniszewska
2. Maria Olszowska
3. Stanisława Faron
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona okresowej rocznej inwentaryzacji składników majątkowych : gotówki w kasie , opłaty skarbowej , druków ścisłego zarachowania, papierów wartościowych wg stanu na dzień 31.12.2010 r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
 
1. Ryszard Niejadlik
2. Waldemar Kukułka
3. Józef Wandas
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona okresowej rocznej inwentaryzacji składników majątkowych : paliwa w samochodach bojowych gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w samochodach służbowych Honda CIVIC, Polonez Caro , Multicar, Mercedens BENZ wg stanu na dzień 31.12.2010 roku stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.
 
 
1. Tadeusz Pasiut
2. Kazimierz Nakielski
3. Andrzej Rybarski
 
Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona okresowej rocznej inwentaryzacji składników majątkowych : materiałów inwestycyjnych oraz pozostałych materiałów w poszczególnych obiektach ( pola spisowe określone w załączniku ) wg stanu na dzień 31.12.2010 roku stosownie do obowiązujących przepisów.
 
§2
 
Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2010r i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń

Załącznik