Zarządzenie Nr 209/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-12-2010 | 12:38
data ostatniej modyfikacji:  07-12-2010 | 12:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 209/2010

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 08.10.2010R
 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 
 Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2009r. Nr 152, poz 1223 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:
 
§1
 
1. Burmistrz Starego Sącza zobowiązuje Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stary Sącz do przeprowadzenia okresowej rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w podległych im jednostkach.
 
2. Inwentaryzację rzeczowych składników majątku należy przeprowadzić w dniach od 01 grudnia 2010r do 10 stycznia 2011r
 
§2
Do sprawowania nadzoru nad przebiegiem inwentaryzacji w jednostkach określonych w §1 pkt. 1 powołuje się komisję w składzie :
 
Przewodnicząca                                                                mgr Joanna Orłowska
 
Członkowie Komisji                                                           Antoni Piętka
                                                                                       Jan Lachowski
                                                                                       mgr inż. Paweł Dybiec
 
§3
Ustala się następujące terminy inwentaryzacji :
1.        rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych od 01 grudnia 2010r
2.        zakończenie prac do 10 stycznia 2011r
3.        przedłożenie sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji do 11 stycznia 2011r
 
§4
Inwentaryzację w Jednostkach OSP przeprowadzą zespoły spisowe powołane przez Prezesów tych jednostek.
 
        §5
Załącza się opracowane wytyczne i harmonogram przebiegu prac Inwentaryzacyjnych
w poszczególnych jednostkach OSP.
       §6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń

Załacznik