Zarządzenie Nr 274/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-12-2010 | 12:31
data ostatniej modyfikacji:  29-07-2013 | 10:48
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 274/10

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
STARY SĄCZ Z DNIA 03.12.2010 roku
 
w sprawie zawarcia umów dzierżawy na wyposażenie – z przedszkolami prywatnymi w Starym Sączu, Moszczenicy Niżnej oraz Gołkowicach Górnych
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity z póź. zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:
 
                                                                       § 1
 
Postanawia zawrzeć umowy dzierżaw - na wyposażenie znajdujące się w budynkach gminnych użytkowanych przez przedszkola prywatne, z następującymi podmiotami:
1)       Niepublicznym Przedszkolem „Pszczółka Maja” w Starym Sączu na ul. Staszica 7
2)       Przedszkolem Niepublicznym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach Górnych
3)       Niepublicznym Przedszkolem w Moszczenicy Niżnej
 
 
                                                                       § 2
 
1)       Umowy winny zostać zawarte na czas od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2013 roku.
 
2) Wysokość odpłatności z tytułu dzierżawy gminnych składników majątku, będzie uzależniona od wartości początkowej księgowej oddanego w dzierżawę wyposażenia - i tak dla majątku o wartości początkowej :
-          do 2.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 15 zł netto, miesięcznie
-          powyżej 2.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 25 zł netto, miesięcznie
 
 
                                                                       § 3
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w umowach dzierżawy.
 
 
                                                                       § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
                                                                       § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .           
 
 
BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń