Zarządzenie Nr 258/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-11-2010 | 13:19
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2010 | 13:20
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE   NR 258/10

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
                                                        § 1.
 
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
pełnienie nadzoru inżynierskiego nad realizacją zadania„PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W STARYM SĄCZU PRZY UL. Ks. Prof. JÓZEFA TISCHNERA
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie :
 
                1. Bonifacy WOLAK                           - Przewodniczący
                2. Magdalena ORŁOWSKA                - Członek
                3. Elżbieta PUCH                                - Sekretarz
                                                                 § 2.
               
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 18 listopada 2010 r. w  Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                                    § 3.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń