Zarządzenie Nr 112/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:57
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

              ZARZĄDZENIE NR112/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 9 CZERWCA 2010
 
w sprawie przekazania materiałów do budowy scenografii   na potrzeby językowych warsztatów teatralnych Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów
 
                                                                        
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
               BURMISTRZ
       mgr Marian Cycoń
 Załącznik