Zarządzenie Nr 111/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:53
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

           ZARZĄDZENIE NR 111/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 9 CZERWCA 2010
 
w sprawie przekazania układu okresowego pierwiastków na potrzeby zajęć matematyczno - przyrodniczych dla Gimnazjum w Przysietnicy w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie układ okresowy pierwiastków wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Przysietnicy na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów dydaktycznych
 
                                                                       
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
                 BURMISTRZ
            mgr Marian Cycoń

Załącznik