Zarządzenie Nr 97/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:48
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 97/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 31 maja 2010 roku
 
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/07 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 27 marca 2007 roku.
 
 
                    Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/Dz.U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póź. zmianami/ oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa ,budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych /Dz.U.Nr 142 poz.1020 z póź. zmianami/ zarządzam co następuje:
 
§1
 
W zarządzeniu Nr 75/07 z dnia 27 marca 2007 roku §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie"Program płacowo-kadrowy SYMFONIA ® Kadry i Płace premium 2009.1 - Firmy Sage Symfonia nr licencji KDP091"   oraz dodaje się pkt 5 w brzmieniu:“Program KASA – program kasowy do obsługi kasowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu opracowany przez Spółkę z o.o Korelacja”
 
§2
 
W §2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:”Referat Podatków – program PODATKI opracowany przez
Spółkę z o.o Korelacja”oraz pkt 2 otrzymuje brzmienie:do obsługi dopłat paliwowych SQL stosuje się program komputerowy firmy Memax Systemy Informatyczne Grupa Rekord Sp. z o.o".
 
§3
 
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 75/07 Burmistrza Starego Sącza pozostają bez zmian.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
BURMISTRZ
mgr marian Cycoń