Zarządzenie Nr 128/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:44
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 128/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28.06.2010 r.
 
 
 
w sprawie : dzierżawy budynku -”Szalety Miejskie” w Starym Sączu (obok Rynku Maślanego) o powierzchni użytkowej 32,8 m2.
 
 
Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź.zm.) zarządza się co następuje :
 
§ 1
 
Postanawia się wydzierżawić na okres 6-ciu miesięcy Panu Bogdanowi Kalicieckiemu-prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Bogdan Kaliciecki „BECIA” zam. ul. Królowej Jadwigi 18, 33-340 Stary Sącz, budynek „Szalety Miejskie” w Starym Sączu (obok Rynku Maślanego) o pow. użytkowej 32,8 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie szaletów miejskich.
 
 
§ 2.
 
Szczegółowe zasady dzierżawy w/w nieruchomości o której mowa w § 1. zostaną określone
w umowie dzierżawy.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2010 r.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń