Zarządzenie Nr 143/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 143/2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27.07.2010 r.
 
 
w sprawie : ustalenia ceny z tyt. korzystania z szaletu miejskiego w Starym Sączu
 
 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Ustalam opłatę za korzystanie z szaletu miejskiego w Starym Sączu w wysokości 1,50 zł.
 
§ 2.
 
Upoważnia się osoby którym powierzono prowadzenie szaletu miejskiego do pobierania opłaty, o której mowa w § 1 oraz do prowadzenia ewidencji uzyskanych wpływów.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.08.2010 r.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń