Zarządzenie Nr 160/10

rok 2010

 
data publikacji:  17-11-2010 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  17-11-2010 | 14:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 160/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 04 sierpnia 2010 r.
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 135/10 z dnia 05 lipca 2010 r.
 
 
                  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) 
z a r z ą d z a m    co następuje :
 
§ 1.
  1. W Zarządzeniu Nr 135/10 Burmistrza Starego Sącza z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej – w §2 wyrażenie: „w dniu 6 lipca 2010 r.” zastępuje się wyrazami: „w dniu 6 sierpnia 2010 r.”
  2. Zmiana zarządzenia spowodowana jest błędem pisarskim dotyczącym oznaczenia miesiąca.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
 
mgr Marian Cycoń