Zarządzenie Nr 246/10

rok 2010

 
data publikacji:  05-11-2010 | 13:55
data ostatniej modyfikacji:  05-11-2010 | 13:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 Zarządzenie Nr 246/10

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 października 2010 roku

 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”.

 
Na podstawie art 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 1 uchwały nr LXII/682/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

 
§ 1
  1. Przeprowadzić konsultacje z orgniazacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok”, zwanego dalej „projektem programu”.
  2. Projekt programu wraz z informacją o konsultacjach zamieszczony zostanie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej
  • na stronie internetowej Gminy,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
§ 2
Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 29 października 2010 roku do dnia 5 listopada 2010 roku.

 
§ 3
  1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu.
  2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 pocztą elektroniczną na adres: acygan@um.stary.sacz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25 33-300 Stary Sącz z dopiskiem: konsultacje Programu współpracy.
  3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadznie konsultacji jest pracownik w Referacie Organizacji i Spraw Społecznych na stanowisku ds. społecznych.
§ 4
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stary Sącz.

 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń