Zarządzenie Nr 205/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 16:05
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 16:06
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 205

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 6 października 2010r.,

 
w sprawie powołania Komisji do spraw konsultacji w miejscowości Barcice Górne.

 

 
Działając w oparciu o art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.Dz.U.z 2001r. nr 142 poz.1591 ) oraz Uchwały Nr LXI/659/10 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 27 września 2010 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Barcice Górne
z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e:
§ 1

 
Powołuję Komisję do spraw konsultacji z mieszkańcami wsi Barcice Górne, zwaną dalej „Komisją” w składzie:

 

 
  1. Andrzej Rybarski - insp.Urzędu Miejskiego w St.Sączu - Przewodniczący Komisji
  2. Marcin Duszka
  3. Antoni Iwulski
  4. Barbara Korwin
  5. Elżbieta Łomnicka
  6. Józef Nowak
  7. Teresa Obrzud

 
§ 2

 
Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybierze ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Komisji.

 
§ 3

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Barcice Górne
§ 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń