Zarządzenie Nr 75/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 14:09
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 14:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 75/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 maja 2010 r.
 
w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczenia w budynku komunalnym zlokalizowanym na dz. ew. nr 1162/8 w Starym Sączu przy ul. Krakowska 26.

 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 ,
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity
z 2004 r. Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 ) zarządza się co następuje :

 
&.1.

 
Postanawia się oddać w użyczenie parter budynku użytkowego usytuowanego w Starym Sączu przy ul. Krakowskiej 26 wraz z częścią działki ew. nr 1162/8 z przeznaczeniem na potrzeby Zespołu Obsługi Finansowo – Administracyjnej Szkół w Starym Sączu .
Umowa użyczenia zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 
&.2.

 
Szczegółowe zasady użyczenia przedmiotowej nieruchomości zostaną określone w umowie.

 
&.3.

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .

 
&.4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocż obowiązującą od dnia 15 grudnia 2009 r.

 

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń