Zarządzenie Nr 74/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 14:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 Zarządzenie Nr 74/2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12.05.2010 r.

 
w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy
Stary Sącz.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z dnia 21 sierpnia 2001 r. tekst jednolity z póź. zm. / zarządza się co następuje :

 
§.1.

 
Ustala się stawki czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
Zmiana stawek czynszu nastąpi od dnia 01 czerwca 2010 r. poprzez podpisanie aneksów
do umów najmu i dzierżaw.

 
§.2.

 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
oraz Referatowi Budżetowo - Finansowemu Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§.3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2010 r.

 

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń