Zarządzenia Nr 76/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 13:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 Zarządzenia Nr 76/2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 maja 2010 r.

 

 
w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych na I piętrze budynku Klubu „Sokół „ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 14 b..

 
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r.
Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 
&.1.

 
Postanawia się oddać w użyczenie na okres od dnia 10.11.2009 r. do 31.12.2012 r. pomieszczenia usytuowanena I piętrze budynku Klubu „Sokół „ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 14 b o pow. użytkowej 60,65 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Wsparcia Dziennego

 
&.2.

 
Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1 zostaną określone
w umowie użyczenia.
 
&.3.

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 
&.4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 10.11.2009 r.

 

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń