Zarządzenie Nr 136/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  18-10-2010 | 13:14
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 136/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 12 lipca 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 
                  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) 
z a r z ą d z a m    co następuje :
 
§ 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania :
źródełko św. Kingi – urządzenie przestrzeni pieszej w Starym Sączu
realizowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Schemat A
 
powołuję Komisję Odbiorową w następującym składzie :
 
ze strony Inwestora :
 
1. Bonifacy Wolak          - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji
2. Magdalena Orłowska   - Referat Przygotowania Inwestycji
3. Elżbieta Puch             - Referat Przygotowania Inwestycji
4. Kazimierz Nakielski         - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5. Elżbieta Migacz                               - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
6. Natalia Hutnikiewicz       - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk            
 
Inspektorzy Nadzoru:
  1. Józef Hronowski                 – Nadzór Inżynierski – branża konstrukcyjno – budowlana
  2. Eligiusz Dworaczyński       – Nadzór Inżynierski – branża archeologiczna
 
ze strony Wykonawcy :
 
1. Tadeusz Sułkowski         - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska EKOWOD S.A.
2. Marek Sztafa    – Kierownik Budowy 
 
§ 2.
 
Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 16 lipca 2010 r.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń