Zarządzenie Nr 135/10

rok 2010

 
data publikacji:  18-10-2010 | 12:18
data ostatniej modyfikacji:  19-07-2013 | 10:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 135/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 05 lipca 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Odbiorowej.
 
 
                  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) 
z a r z ą d z a m    co następuje :
 
 
§ 1.
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania :
„ PRZEBUDOWĘ BUDYNKU STAROSĄDECKIEGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI „SOKÓŁ” W STARYM SĄCZU"
 
realizowaną w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Działanie 3.3 Instytucje Kultury Schemat A – Rozwój infrastruktury kulturalnej.
 
powołuję Komisję Odbiorową w następującym składzie :
 
ze strony Inwestora :
 
1. Bonifacy Wolak          - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji
2. Magdalena Orłowska   - Referat Przygotowania Inwestycji
3. Elżbieta Puch             - Referat Przygotowania Inwestycji
4. Paweł Dybiec              - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony    
 Środowiska
5. Marta Radziejewska    - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
6. Ryszard Garwol         -   Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari
 
Inspektorzy Nadzoru:
  1. Janusz Klag          – Nadzór Inżynierski – branża konstrukcyjno – budowlana
  2. Zygmunt Pawlak                 – Nadzór Inżynierski – branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
  3. Mariusz Ciapała  – Nadzór Inżynierski – branża instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych oraz oraz w zakresie sieci i instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych
 
ze strony Wykonawcy :
 
1. Janusz Lupa                     - Kierownik Budowy - Właściciel Przedsiębiorstwa  
    Produkcyjno – Handlowo - Usługowego „BUDEKO” inż. Janusz Lupa
2. Roman Michasiewicz      – Podwykonawca – roboty w zakresie wentylacji
    mechanicznej i klimatyzacji
3. Tadeusz Kmak                                 – Podwykonawca – roboty w zakresie instalacji
    elektrycznych i teletechnicznych, linia oświetlenia zewnętrznego
4. Krzysztof Pulit                                 – Podwykonawca - roboty w zakresie instalacji wod – kan.
    c.o., gazu wraz z przyłączami
 
§ 2.
 
Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 6 lipca 2010 r.
 
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń