Zarządzenie Nr 138/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-08-2010 | 11:16
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2010 | 11:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 138/10

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób którym w II kwartale 2010 roku, w zakresie podatków udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

 
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 lit f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

 
§ 1.

 
Podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w II kwartale br. w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat.

 
§ 3.

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 
§ 4.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 
mgr Marian Cycoń
BURMISTRZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 138