Zarządzenie Nr 117/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-08-2010 | 08:59
data ostatniej modyfikacji:  20-08-2010 | 09:09
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

           ZARZĄDZENIE NR 117/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 14 czerwca 2010
 
w sprawie przekazania materiałów dydaktycznych na potrzeby językowych warsztatów teatralnych oraz warsztatów chemiczno-fizycznych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały dydaktyczne wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
        § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów dydaktycznych 
                              
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
                                                                          mgr Marian Cycoń
                          Burmistrz

  Załącznik do Zarządzenia Nr 117