Zarządzenie Nr 122/10

rok 2010

 
data publikacji:  28-07-2010 | 15:12
data ostatniej modyfikacji:  28-07-2010 | 15:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

            ZARZĄDZENIE NR 122/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 18 czerwca 2010
 
w sprawie przekazania strojów na potrzeby warsztatów językowo-teatralnych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie stroje wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
     
   § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia strojów 
                                                                                             
                                                                    § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
                      BURMISTRZ
                                                                                             mgr Marian Cycoń
       Załącznik Nr 1