Zarządzenie Nr 77/10

rok 2010

 
data publikacji:  26-05-2010 | 08:17
data ostatniej modyfikacji:  26-05-2010 | 08:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR 77/2010
 
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej w Gaboniu – etap II wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie :
 
                1. Bonifacy WOLAK                      - Przewodniczący
                2. Magdalena ORŁOWSKA        - Członek
                3. Elżbieta PUCH                          - Sekretarz
 
§ 2.
               
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 31 maja 2010 r. w  Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                                       § 3.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń