Zarządzenie Nr 33/10

rok 2010

 
data publikacji:  26-05-2010 | 08:13
data ostatniej modyfikacji:  26-05-2010 | 08:14
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE nr 33/2010

 
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16.03.2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

 

 
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./oraz art. 19 ust. 1 /tj. Dz. .U. Z 2004 r Nr 19 poz 177/ z a r z ą d z a m co następuje:

 
& 1.

 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego ,,Kompleksowa konserwacja i pielęgnacja zieleni komunalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Starego Sącza” p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie:

 

 
  1. Paweł Dybiec Przewodniczący
  2. Natalia Hutnikiewicz Sekretarz
  1. Elżbieta Migacz Członek
  2. Kazimierz Nakielski Członek
& 2.

 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 26.03.2010 r.

 
& 3

 
Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 
& 4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń