Zarządzenie Nr 7/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-05-2010 | 17:32
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2010 | 17:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 7/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia11 stycznia 2010 r.
 
  
w sprawie: ustalenia kosztu za 1 godzinę usług opiekuńczych
 
 
 
                Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)w związku z § 2 Uchwały nr XXXII 358/05 z dnia 28.02.2005 r. z późn. zm. w sprawie określania zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz ich pobierania.
 
zarządzam co następuje
 
§ 1
 
Ustalam koszt za 1 godzinę usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu w 2010 r.w wys. 13,95 zł
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starym Sączu.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
1 lutego 2010 r.
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń