Zarządzenie Nr 44/10

rok 2010

 
data publikacji:  21-05-2010 | 17:20
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2010 | 17:22
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 44/2010

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 25.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zadanie pn.:
„Dostawa kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży betonowych”
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Ryszard NIEJADLIK                          -              Przewodniczący
  2. Wiesław SASAK                -              Sekretarz
  3. Janina BRONISZEWSKA -              Członek 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 09.04.2010 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
  
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń