Zarządzenie Nr 84/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-05-2010 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  20-05-2010 | 13:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

           ZARZĄDZENIE NR 84/2010

 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 19 maja 2010
 w sprawie przekazania materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać się nieodpłatnie materiały papiernicze i eksploatacyjne do zajęć edukacyjnych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
 
§ 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów papierniczych i eksploatacyjnych
 
                                                                                             
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
BURMISTRZ
                                                                       mgr Marian Cycoń
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 84/2010

Lp.
Rodzaj przekazanych artykułów papierniczych 
Zgodnie z   WZ do faktury nr 3335/10 z dnia 17. 05. 2010
Wartość brutto
Nazwa jednostki, której będą przekazane materiały
1
 Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 2
Wz nr 5915/10 poz. 1- 16
 
2417,67
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum  im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu
 
2
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 3
Wz nr 5922/10 poz. 1- 7
 
 
660,36
3
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 4
Wz nr 5924/10 poz. 1- 14
 
 
479,14
4
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 5
Wz nr 5925/10 poz. 1- 5
 
725,40
ŁĄCZNA WARTOSĆ PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW
4282,57