Zarządzenie Nr 82/10

rok 2010

 
data publikacji:  20-05-2010 | 13:26
data ostatniej modyfikacji:  20-05-2010 | 13:33
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

           ZARZĄDZENIE NR 82/2010
 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
    Z DNIA 19 lipca 2010
 
w sprawie przekazania materiałów papierniczych i eksploatacyjnych do zajęć edukacyjnych dla Gimnazjum w Gołkowicach w ramach projektu : „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./, Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje 
 
§ 1
 
Postanawia przekazać  się nieodpłatnie materiały papiernicze i eksploatacyjne do zajęć edukacyjnych wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia dla Gimnazjum w Gołkowicach na potrzeby realizacji projektu „W NOWE JUTRO DZIŚ IDZIEMY”
       
      § 2
 
Szczegółowe warunki zostaną określone w protokole przekazania – przyjęcia materiałów papierniczych i eksploatacyjnych
       
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          
 
 
                      BURMISTRZ
                mgr Marian Cycoń
 
 
 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 82/2010
 

Lp.
Rodzaj przekazanych artykułów papierniczych 
Zgodnie z   WZ do faktury  nr 3335/10 z dnia 17. 05. 2010
Wartość brutto
Nazwa jednostki, której będą przekazane materiały
1
 Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 2
Wz nr 5918/10 poz. 1- 58
 
2483,54
 
 
 
 
 
 
 
Gimnazjum w Gołkowicach
 
2
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 3
Wz nr 5919/10 poz. 1- 24
 
 
835,15
3
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 4
Wz nr 5920/10 poz. 1- 11
 
 
132,88
4
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 5
Wz nr 59349/10 poz. 1- 32
 
2643,39
5
Materiały papiernicze i eksploatacyjne na potrzeby zajęć w zadaniu 6
Wz nr 5911/10 poz. 1- 15
605,91
ŁĄCZNA WARTOSĆ PRZEKAZANYCH MATERIAŁÓW
6700,87