Zarządzenie Nr 10/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-05-2010 | 14:49
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2010 | 14:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 stycznia 2010 r.
 
 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do   podpisywania decyzji i pism w imieniu Burmistrza
 
 
 Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst   jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
 
 
 ZARZĄDZAM  co  następuje:
 
§ 1.
 
Upoważniam pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu do załatwiania spraw i podpisywania decyzji oraz korespondencji w moim imieniu, przy użyciu imiennych pieczątek podpisowych „ Z up. Burmistrza” według ściśle określonego ich rodzaju i zakres wymienionego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Tracą moc: Zarządzenie Nr 64/02 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 09 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, Zarządzenie Nr 9/03 z dnia 08 stycznia 2003 r. Zarządzenie Nr 60/03 z dnia 10 marca 2003 r., Zarządzenie Nr 115/04 z dnia 26 maja  2004 r., Zarządzenie Nr 132/04 z dnia 11 czerwca 2004 r., Zarządzenie Nr 200/06 z dnia 08 września 2006 r., Zarządzenie Nr 222/06 z dnia 02 października 2006 r., Zarządzenie Nr 166/07 z dnia 01 sierpnia 2007 r., Zarządzenie Nr 83/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzenie Nr 202/08 z dnia 01 października 2008 r., Zarządzenie Nr 90/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. , oraz Zarządzenie Nr 130/09 z dnia 30 września 2009 r.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierzam upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 stycznia 2010 r.
 
 
IMIENNY WYKAZ
 
Pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu upoważnionych
                      do podpisywania decyzji i pism „ Z upoważnienia Burmistrza”
 

Lp.
Imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika
Urzędu Miejskiego          w Starym Sączu
Zakres upoważnienia
1
mgr Stanisława Hodorowicz
Skarbnik Gminy
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu  
 Finansowo-Budżetowego
- rachunki i przelewy
- czeki gotówkowe
- zaświadczenia o zarobkach
- deklaracje ZUS wraz z załącznikami
- raporty  imienne ZUS dla pracowników
- listy płac
- rozliczenia do Biura Pracy
- deklaracje rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego: PIT- 4; PIT-8A; PIT- 11; PIT-8B; PIT- 40; deklaracji VET- 7,
- rozliczenia PZU
- noty księgowe i refaktury
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
2
Helena Piętka
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
- decyzje na zbiórki publiczne
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
3
mgr inż. arch. Jolanta Wąsik
Kierownik Referatu Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
- stwierdzanie ostateczności wykonalności decyzji w sprawach z zakresu pracy Referatu
- postanowienia o zgodności wstępnych projektów podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- wypisy i wykresy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Sącz”
- zaświadczenia dotyczące spraw z zakresu działania Referatu
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
 
4
Andrzej Rybarski
Inspektor
- zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości
- decyzje zatwierdzające podział działek
- decyzje dotyczące rozgraniczenia
- decyzje o naliczeniu opłat adiacenckich i opłat planistycznych i odszkodowań z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu
- stwierdzanie ostateczności i wykonalności w/ wym. decyzji
- decyzje o odmowie udostępnienia ze zbioru Urzędu danych osobowych z zakresu działania Referatu
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
5
mgr inż. Paweł Dybiec
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
- stwierdzanie ostateczności i wykonalności  decyzji
- uzgadnianie przebiegu urządzeń budowlanych w zakresie ich lokalizacji w pasach drogowych oraz liniach rozgraniczających drogi gminne
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
6
mgr inż. Elżbieta Migacz
Inspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
7
Kazimierz Nakielski
Podinspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
8
inż. Bonifacy Wolak
Kierownik Referatu
Przygotowania Inwestycji
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Przygotowania Inwestycji
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
9
Elżbieta Puch
Inspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
10
mgr Grażyna Kopeć
Kierownik Referatu
Organizacji i Spraw Społecznych
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
- zaświadczenia dotyczące spraw z zakresu działania Referatu
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
11
Maria Klag
Inspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
12
mgr Joanna Orłowska
Inspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
 
 
13
mgr Alfreda Wastag
Inspektor
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
14
Grażyna Leśniak
Inspektor
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zmianie wpisu, odmowie wpisu i o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
15
mgr Anna Pierzga- Belska
Specjalista
- potwierdzanie aktualności zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
16
mgr Ryszard Niejadlik
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Administracyjno- Gospodarczych
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno- Gospodarczych
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
17
Janina Broniszewska
Zastępca Kierownika USC
- wnioski o wydanie dowodu osobistego „ Formularza dla Centrum Personalizacji”
- poświadczenia zameldowania i wymeldowania
- zaświadczenia o utracie dowodu osobistego
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
18
Małgorzata Plata
Specjalista
- wnioski o wydanie dowodu osobistego „ Formularza dla Centrum Personalizacji”
- poświadczenia zameldowania i wymeldowania
- zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
19
mgr Bogumiła Klimczak
Kierownik Referatu Finansowo-Budżetowego
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu    
 Finansowo-Budżetowego
- rachunki i przelewy
- czeki gotówkowe
- zaświadczenia o zarobkach
- deklaracje ZUS wraz z załącznikami
- raporty imienne ZUS dla pracowników
- listy płac
- rozliczenia do Biura Pracy
- deklaracje rozliczeniowe do Urzędu Skarbowego: PIT- 4; PIT-8A; PIT- 11; PIT-8B; PIT- 40
- rozliczenia PZU
- noty księgowe i refaktury
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
 
20
Bogumiła Migacz
Kierownik Referatu Podatków i Opłat
- decyzje na podatek od nieruchomości
- decyzje na podatek rolny
- decyzje na podatek leśny
- nakazy płatnicze na łączne zobowiązania pieniężne
- decyzje zmieniające na podatek od nieruchomości
- decyzje zmieniające na podatek leśny i na podatek rolny
- nakazy zmieniające na łączne zobowiązanie pieniężne
- decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
- decyzje w sprawie określenia wysokości podatku rolnego i podatku leśnego
- decyzje w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych
- decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłat w podatku
 
a) od nieruchomości
b) rolnego
c) od środków transportowych
d) leśnego
 
- decyzje o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe
- decyzje w sprawie umorzenia postępowania podatkowego
- zaświadczenia stwierdzające, że strona jest lub nie jest podatnikiem oraz o opłacaniu składki na FUSR
- kwestionariusze i zaświadczenia o wysokości dochodu z pracy na gospodarstwie rolnym
- zgłoszenia identyfikacyjne oraz aktualizacyjne składane przez podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
- postanowienia, wezwania do osobistego zgłoszenia się, do dostarczenia danych w toczącym się postępowaniu podatkowym
- upomnienia
- tytuły wykonawcze do realizacji przez Urząd Skarbowy
- wycofanie z realizacji tytułu wykonawczego
- zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowej
- decyzje o odmowie udostępnienia ze zbioru Urzędu danych osobowych z zakresu działania Referatu
- decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- decyzje w sprawie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- decyzje uchylające i orzekające merytorycznie po wznowieniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- postanowienia dotyczące zawieszania postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- postanowienia dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- postanowienia dotyczące wezwań do usunięcia braków wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- postanowienia dotyczące zapoznania się z materiałem przed wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- informacje o udzielonej pomocy publicznej
- sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis
- informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie
- sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
- stwierdzanie ostateczności i wykonalności decyzji
- korespondencja w sprawach z zakresu działania Referatu Podatków i Opłat
- stwierdzanie własnoręczności podpisów oraz zgodności odpisów (odbitek kserograficznych) z oryginałem
21
Maria Górka
Inspektor
- zaświadczenia stwierdzające, że strona jest lub, że nie jest podatnikiem oraz o opłaceniu składki na FUSR
- kwestionariusze i zaświadczenia o wysokości dochodu z pracy na gospodarstwie rolnym
-zgłoszenia identyfikacyjne oraz aktualizacyjne składane przez podatników podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
- postanowienia o odmowie wydania zaświadczeń o żądanej treści
- decyzje na podatek od nieruchomości
- decyzje na podatek leśny
- decyzje na podatek rolny
- nakazy płatnicze na łączne zobowiązanie pieniężne