Zarządzenie Nr 71/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-05-2010 | 13:44
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2010 | 13:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2010

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia  6 maja  2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

     Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:

 

Odbudowy drogi gminnej nr 294288K „Skrudzina-Działy” w Moszczenicy Wyżnej

w km 1+000 – 1+300.

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

 

1. mgr inż. Paweł Dybiec       - Przewodniczący

2. inż. Paweł Zaremba           - Sekretarz

3. mgr Natalia Hutnikiewicz - Członek

4. Kazimierz Nakielski          - Członek

 

§ 2

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków  członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu  21.05.2010r  w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

BURMISTRZ

mgr Marian Cycoń