Zarządzenie Nr 27/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-05-2010 | 11:04
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2010 | 11:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

ZARZĄDZENIE NR 27/2010

 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
    Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1, art. 21 ust 1 i 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie:
 
1. Odbudowy dróg gminnych:
„Na Polankę – Do Ogorzałych” w Przysietnicy w km 0+000 - 0+300.
„Twarożka – Do Pierzgi” w Przysietnicy w km 0+000 - 0+300.
„Do Marczyków” w Myślcu w km 0+000 - 0+330.
„Osiedle -Do Lisów w Gołkowicach Dolnych w km 0+130-0+410.
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:
 
 
1. mgr inż. Paweł Dybiec     - Przewodniczący
2. inż. Paweł Zaremba           - Sekretarz
3. mgr inż. Elżbieta Migacz - Członek
4. Kazimierz Nakielski          - Członek
 
 
§ 2
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
§ 3
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu  25.03.2010r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Marian Cycoń