Zarządzenie Nr 62/10

rok 2010

 
data publikacji:  07-05-2010 | 09:48
data ostatniej modyfikacji:  07-05-2010 | 09:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 ZARZĄDZENIE Nr 62 /2010

Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26.04.2010 roku.

 
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 

 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 21 poz.94 z póź.zm.)

 

 
ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

 
§ 1.

 

 
Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu dzień 30 kwietnia 2010 r. lub dzień 04.05.2010 r. dniem wolnym od pracy , w związku z przypadającym w sobotę dnia 01 maja 2010 r. Świętem Pracy.

 

 
         § 2.
 
Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

 
             § 3.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
                               BURMISTRZ
                                       mgr Marian Cycoń
 

 


 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 62/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 26.04.2010 roku

 
Wykaz

 
pracowników Urzędu Miejskiego, dla których dzień 30 kwietnia 2010 roku jest dniem wolnym od pracy.

 
  I. inż.Jan Migacz – Sekretarz Gminy
  II.mgr Władysław Tokarczyk – Radca prawny
  III. Referat Finansowo-Budżetowy
       1.Bogumiła Klimczak
        2. Joanna Szewczyk
        3. Dorota Filip
  IV. Referat Podatków i Oplat
   
   1. Górka Maria
   2. Maria Olszowska
    
  V. Urząd Stanu Cywilnego
  1. Helena Piętka
    
  VI. Referat Budownictwa, i Gospodarki Przestrzennej
  1.Lucyna Krcha
  2.Paulina Wilczyńska
  3.Andrzej Rybarski
  VII. Referat Organizacji i Spraw Społecznych
  1. Maria Klag
  2. Agnieszka Cygan
  3. Alfreda Wastag
   
  VIII. Referat Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Leśnictwa
  1. Anna Pierzga Belska
  2. Teresa Rams
   
  IX. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  1.Paweł Dybiec
  2.Maria Dominik
  3.Paweł Zaremba
  4.Krystyna Postrożny
  5.Tadeusz Pasiut
   
   
X. Referat Przygotowania Inwestycji
1.Bonifacy Wolak
2. Elżbieta Puch
XI. Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Gospodarczych
1.Janina Broniszewska
2. Maria Stec
3. Waldemar Kukułka
4. Józef Wandas
5. Halina Lis

 

 
Wykaz
  pracowników Urzędu Miejskiego, dla których dzień 04 maja 2010 roku jest dniem wolnym od pracy.
  I. mgr Marian Cycoń - Burmistrz Starego Sącza
  II mgr Stanisława Hodorowicz - Skarbnik Gminy

 
  III. Referat Finansowo-Budżetowy
  1. Magdalena Kowalczyk
  2. Maria Sadowska
  3. Lucyna Zaucha
  IV. Referat Podatków i Opłat
  1. Bogumiła Migacz
  2. Jadwiga Szewczyk
  V. Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
           1. Jolanta Wąsik
            2. Marta Gajewska
  VI. Referat Organizacji i Spraw Społecznych
  1. Grażyna Kopeć
  2. Stanisława Faron
  3.Joanna Orłowska

 
VII. Referat Rozwoju Lokalnego i Promocji
1. Grażyna Leśniak
2. Gabriela Leśniak
 
VIII Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Elżbieta Migacz
2. Natalia Hutnikiewicz
3.Kazimierz Nakielski
4. Marian Postrożny

 
IX.Referat Przygotowania Inwestycji

1. Magdalena Orłowska
2. Wiesław Sasak

 
X.Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjno Gospodarczych
1.Ryszard Niejadlik
2. Dorota Sopata
3. Andrzej Ogorzały
4. Jan Fabiś
5. Józef Pietrzyk
6. Józefa Ciapała
7. Alojzy Gawlak
8. Edward Dorula
9. Janina Bawełkiewicz
10. Stanisław Krupa
11. Józef Citak
12. Zbigniew Stawiarski
13. Bogumila Kulig
14.Irena Myrda
15.Andrzej Dłubacz
16.Jan Skoczeń