Zarządzenie Nr 66/10

rok 2010

 
data publikacji:  04-05-2010 | 13:01
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2011 | 11:17
autor dokumentu: Anna Pierzga

 

ZARZĄDZENIE   NR 66/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
Wymiana stolarki elewacyjnej w segmencie A1 i A2 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu okna PVC, ślusarka aluminiowa, drzwi drewniane
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie :
 
1. Bonifacy WOLAK                       - Przewodniczący
2. Magdalena ORŁOWSKA        - Członek
3. Elżbieta PUCH               - Sekretarz
 
§ 2.
               
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 19 maja 2010 r. w  Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                                                       § 3.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
  § 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.