Zarządzenie Nr 39/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:40
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 25 marca 2010 r.
 
W sprawie powołania Komisji ds. przejęcia części działki ewidencyjnej nr 679 położonej w Starym Sączu.
 
                               Na podstawie art. 33 ust. 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
 
§1
 
Powołuję Komisję ds. przejęcia:
1.        Części działki ewidencyjnej 679 położonej w Starym Sączu o pow. 0.0015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1S/00115576/0 od Pana Krzysztofa Podgórskiego;
2.        Części działki ewidencyjnej 679 położonej w Starym Sączu o pow. 0.0015 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą KW nr NS1S/00115576/0 od Pana Kazimierza Tokarza.
 
W skład Komisji wchodzą:
1. Andrzej Rybarski - inspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej;
2. mgr inż. Joanna Gorczowska – podinspektor Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 2
 
Na przewodniczącego Komisji powołuję Panią mgr inż. Joannę Gorczowską.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 4
 
Zadaniem Komisji będzie przejęcie części działki ewidencyjnej nr 679 o pow. 0.0015 ha położonej w Starym Sączu od dotychczasowych dzierżawców.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń