Zarządzenie Nr 26/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:34
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:36
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
Zarządzenie Nr 26/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 01 marca 2010 r.
 
 
W sprawie: udzielenia upoważnienia do prowadzenia audytu wewnętrznego.
 
 
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Upoważniam Panią Krystynę Michalak do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z upoważnieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Krystynie Michalak.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Starego Sącza

mgr Marian Cycoń

 

 
Załącznik Nr 1
Zarządzenie Nr 26/10
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 1 marca 2010r.
…………………………….
(pieczęć nagłówkowa jednostki                                                                                            Stary Sącz, 1 marca 2010r
sektora finansów publicznych)
 
 
          1 /10
…………………………..
(numer upoważnienia)
 
 
 
 
 
Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego
 
 
 
Na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) upoważnia się Panią Krystynę Michalak do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu oraz  gminnych jednostek organizacyjnych.
Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego.
Termin ważności upoważnienia upływa z dniem 31 marca 2010r.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        BURMISTRZ
                                                                                                                                          mgr Marian Cycoń
……………………………………..
(pieczątka i podpis kierownika
Jednostki sektora finansów publicznych)