Zarządzenie Nr 11/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:33
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 11/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 stycznia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
 
Działając na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm./ oraz art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223 poz.1458/ zarządzam, co następuje :
 
§ 1
 
Wyznaczam Pana mgr inż.Jana Migacza Sekretarza Gminy Stary Sącz do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec mojej osoby, we wszystkich sprawach, z wyłączeniem spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalaniem wynagrodzenia.
 
§ 2
 
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Pana mgr inż.Jana Migacza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec mojej osoby, we wszystkich sprawach z wyłączeniem spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, oraz ustalaniem wynagrodzenia wyznaczam Pana inż.Bonifacego Wolaka Kierownika Referatu Przygotowania Inwestycji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Starego Sącza

mgr Marian Cycoń