Zarządzenie Nr 5/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:28
data ostatniej modyfikacji:  29-03-2011 | 11:18
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie nr 5/2010
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 6 stycznia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2007 r.
Nr 223 poz. 1655 z póź.zm.)
zarządzam co następuje:
§ 1.
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych oraz dostawę tuszów i tonerów do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Starym Sączu w roku 2010 - powołuję Komisję Przetargową w składzie:
1.      Magdalena Orłowska – Przewodniczący
2.      Anna Pierzga-Belska – Członek
3.      Alfreda Wastag – Sekretarz
§ 2.
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę w dniu 19 stycznia 2010 r., na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Starego Sącza

mgr Marian Cycoń