Zarządzenie Nr 40/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:26
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:27
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 40/10
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 25 marca 2010 r.
 
W sprawie wydzierżawienia nieruchomości Gminy Stary Sącz.
 
 
                               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), zarządza się co następuje:
 
 
§1
 
Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej: 679 o pow. 0,0015 ha, na okres od 01.04.2010 r. – 30.06.2010 r. Pani Magdalenie H.,z przeznaczeniem pod istniejący garaż.
 
§ 2
 
Ustala się czynsz dzierżawy w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) + należy podatek VAT 22% za cały okres dzierżawy.
 
§ 3
 
Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń