Zarządzenie Nr 19/10

rok 2010

 
data publikacji:  30-04-2010 | 22:18
data ostatniej modyfikacji:  30-04-2010 | 22:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR 19/2010
 
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :
 
„Dostawa wyposażenia dla budynku Starosądeckiego Centrum Kultury i Sztuki "Sokół" w Starym Sączu
 
powołuję komisję przetargową w następującym składzie :
 
                1. Bonifacy WOLAK                  - Przewodniczący
            2. Magdalena ORŁOWSKA            - Członek
                3. Elżbieta PUCH                       - Sekretarz
 
§ 2.
               
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 22 lutego 2010 r. w  Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
                                                                                              § 3.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Burmistrz Starego Sącza
mgr Marian Cycoń